Vietnam Humanitarian Foundation needs your support

VINAHF needs all the possible help that we can get to continue our on-going humanitarian and charity projects . If you would like to volunteer your time, or any possible way to support our charity activities, please contact us.


For the monetary donation, upon your request, we will issue the receipt of your donation that you can use for your tax purpose ( accepted by IRS ). If you would like to donate to support us, you make it payable to VINAHF (The Vietnam Humanitarian Foundation ) at the address:

The Vietnam Humanitarian Foundation
230 Woodcliff Blvd.
Morganville, NJ 07751

For your convenience, we also accept donation via PayPal service, if you would like to donate, click the button below:


We appreciate your compassion, your donation enables us to continue our projects.


Tổ Chức Nhân Đạo Giúp Việt Nam Cần Sự Ủng Hộ Của Các Bạn !         VINAHF cần được sự ủng hộ thường xuyên của các ân nhân như bạn, để có thể tiếp tục duy trì những chương trình nhân đạo giúp Việt Nam. Về các đóng góp tiền, nếu có yêu cầu, các bạn sẽ nhận được các biên nhận để sử dụng cho việc khai thuế của bạn đã đóng góp cho các chương trình từ thiện của VINAHF. Xin các bạn cho tên và địa chỉ để gởi biên nhận đến đó.
Nếu các bạn muốn đóng góp thời giờ hay tình nguyện tham gia với chúng tôi dưới bất cứ hình thức nào cho các hoạt động từ thiện của VINAHF xin liên lạc với chúng tôi.
Ủng hộ về hiện kim, bạn có thể ghi chi trả cho "The Vietnam Humanitarian Foundation" hay ghi tắt VINAHF và gởi ngân phiếu VINAHF tại địa chỉ:

The Vietnam Humanitarian Foundation
230 Woodcliff Blvd.
Morganville, NJ 07751
Vì VINAHF được IRS ( Nha Thuế Vụ của Chính Phủ Hoa Kỳ ) chính thức công nhận là tổ chức từ thiện , vô vụ lợi, và được phép cấp biên nhận để được miễn thuế ( tax - exempt ) cho các đóng góp cho VINAHF cho nên chúng tôi có thể cấp biên lai như vậy cho quí vị.

Các bạn có thể đóng góp cho VINAHF bằng cách dùng dịch vụ của Paypal bằng cách bấm vào chữ "Donate" bên dưới:


VINAHF chân thành cảm tạ lòng hảo tâm của bạn
Nhờ sự đóng góp này, VINAHF có thể tiếp tục duy trì các chương trình nhân đạo, từ thiện giúp cho các đồng bào bất hạnh tại quê nhà.

Một cây làm chẳng nên non,
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.